സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

Beidi_Motor_CE_test_report_00
ബീഡി മോട്ടോർ ഐഎസ്ഒ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്